Urodziny Konstytucji

Drugiego kwietnia 1997 roku Zgromadzenie Narodowe uchwaliło najważniejszy akt prawny Rzeczpospolitej Polskiej, zatwierdzony przez Naród w referendum 25 maja tego samego roku.

Konstytucja zastąpiła obowiązującą dotychczas „małą konstytucję” z 1 sierpnia 1992 roku. Była efektem wieloletnich prac różnych partii politycznych i środowisk pozaparlamentarnych. Nową Konstytucję przyjęto niemal jednogłośnie (451 głosów za, 40 przeciw, 6 wstrzymujących się), tym samym nieobowiązujące stały się przepisy komunistycznej Konstytucji z 1952 roku. W momencie wejścia w życie nowej ustawy zasadniczej Polska stała się w zakresie praw podstawowych pełnoprawnym członkiem świata zachodniego.

Wśród podstawowych zasad Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej znajdują się między innymi: zasada legalizmu, zasada trójpodziału władzy oraz zasada demokratycznego państwa prawa. W sytuacji gdy partia rządząca regularnie łamie te zasady, warto je wyraźnie i wielokrotnie powtarzać.

Panie Prezydencie, Panie Prezesie, Pani Premier, Posłowie partii rządzącej! Przestrzegajcie prawa, które zaakceptował Suweren!

 

Jan Liniewiecki