Informacje o OKW

Przebieg wyborów na Węgrzech jasno wskazuje do czego zdolna jest partia rządząca, która nie chce dzielić się władzą. Takie samo niebezpieczeństwo wisi też nad Polską, zwłaszcza, że rządzący politycy piece zdają sobie doskonale sprawę z tego, że łamią wciąż konstytucji prawo i mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Dlatego też zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie Obywatelskiej Kontroli Wyborów. Najpierw w tegorocznych wyborach samorządowych, a następnie w przyszłorocznych wyborach europejskich i parlamentarnych. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: okw.info.pl

Kto może pełnić funkcję męża zaufania?

Męża zaufania może być osoba mająca czynne prawo wyborcze do sejmu, która nie kandyduje wyborach ani nie jest komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym ( Komitetu wyborczego), urzędnikiem wyborczym lub członkiem komisji Wyborczej.

W jaki sposób następuje powołanie męża zaufania?

Do komisji wyborczych, o których mowa w artykule 152 §2 (Chodzi o komisje okręgowe, rejonowe i terytorialne oraz obwodowe), pełnomocnik wyborczy ma prawo wyznaczyć po jednym mężów zaufania. Jeżeli jednak komitet wyborczy nie zarejestrował kandydatów lub list kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych, mężów zaufania reprezentujących ten komitet można wyznaczyć tylko do obwodowych komisji wyborczych na obszarze okręgu, w którym komitet ten zarejestrował kandydata lub listę kandydatów.

Pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona wydaje mężowi zaufania za świadczenie, którego wzór określa państwowa komisja Wyborcza.

Obserwator społeczny. 

To nowa instytucja wprowadzona w kodeksie Wyborczym, Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowanie niektórych organów publicznych.

Kto może wyznaczyć obserwatora społecznego? 

Zarejestrowane w Rzeczpospolitej polskiej stowarzyszenia lub fundacje, do których celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ma prawo wyznaczyć po jednym obserwatorze społecznym do komisji wyborczych, o których mowa w artykule 152 §2. (Artykuł 103 C §1).

Uprawnienia męża zaufania.

  1. Mąż zaufania ma prawo być obecny podczas wszystkich czynności komisji, do której został wyznaczony.
  2. Ma prawo rejestrować na urządzeniu własnym wszystkie czynności obwodowej komisji ds. przeprowadzenia wyborów przed otwarciem lokalu wyborczego i po jego zamknięciu. A także wszystkie czynności komisji obwodowej ds. ustalenia wyników głosowania do momentu podpisania protokołu, o którym mowa w artykule 75 §1. W szczególności obejmuje to takie czynności komisji jak: sprawdzanie, czy Urna jest pusta, i jej od pieczętowała nie, sprawdzanie czy na miejscu znajduje się spis wyborców i potrzebna lista kart do głosowania właściwych dla przeprowadzonych wyborów, jak również czy w lokalu wyborczym znajduje się odpowiednia liczba łatwo dostępnych miejsc zapewniających tajności głosowania. Artykułu 42 §5 KW.
  3. Materiały zawierające zarejestrowany przebieg czynności, og to rych mowa w paragrafie pięć na wniosek męża zaufania, rejestrującego te czynności, mogą zostać zakwalifikowane jako dokumenty z wyborów w rozumieniu artykułu osiem, czyli staną się częścią archiwów państwowych i mogą być udostępniane. Artykułu 42 §6 KW.
  4. Ma prawo wnosić uwagi do protokołu z wymienianiem konkretnych zarzutów. Muszą one zostać odnotowane w protokole. Artykuł 103 b pkt 3. KW
  5. Ma prawo być obecnym przy przekazaniu protokołu przez obudową komisję Wyborczą. Artykuł 103 b pkt 4. KW
  6. Ma prawo otrzymać kopię protokołu komisji ds. przeprowadzenia wyborów artykuł 70 §1 b. KW oraz komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie artykuł 77 §1 KW

Uprawnienia Obserwatora społecznego

Do obserwatorów społecznych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu one Jean zaufania, z wyjątkiem artykułu 103 b §1 pkt 3,4 czyli nie mają oni możliwość wnoszenia uwag do protokołu oraz nie mogą być obecni przy przekazywaniu protokołu przez obwodowe komisje wyborcze. Artykuł 103 c §2 KW